Palvelut

VUOKRAUS

Tilakeskus vuokraa maakunnille niiden tarvitsemat toimitilat joko omistamistaan tiloista tai hankkimalla ne markkinoilta ja edelleenvuokraamalla ne maakunnille.  Toiminnan alkuvuosina merkittävin osa tiloista vuokrataan kunnilta. Maakuntien tilatarve on tämän hetken arvion mukaan noin 10,5 miljoonaa neliömetriä. Eniten maakuntien tarvitsemia tiloja on sairaalakiinteistöissä, terveyskeskuksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa sekä pelastustoimen kiinteistöissä.

Tilakeskus valvoo edelleenvuokrauksessa maakuntien etua huolehtimalla maakunnan puolesta sopimushallinnasta, sovittujen velvoitteiden hoitamisen valvonnasta sekä mahdollisista häiriötilanteista. Tilakeskus tarjoaa toimintaa tukevat tilat, jotta maakunnat voivat keskittyä omaan päätehtäväänsä eli palvelutuotantoon parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Tavoitteenamme on tarjota terveelliset, turvalliset, toimivat ja viihtyisät tilat.
 • Autamme asiakkaitamme palveluverkoston kehittämisessä, tilatehokkuuden parantamisessa ja kustannustehokkuudessa.
 • Tuemme oikeilla tilaratkaisuilla muuttuvien työskentely- ja palvelutuotantotapojen käyttöönottoa.
 • Kokonaan uusien tilojen suunnittelussa ja investointien ohjauksessa teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa.
 • Tuotamme maakunnalle toimitiloihin liittyvää tietoa johtamisen tueksi.

Valmistelutilanne

Kesällä 2017 käynnistynyt maakuntien tilatarpeiden kartoitus sekä Maakuntien tilakeskuksen vastuulle tulevien tilojen kartoitus jakautuu osaprojekteihin:

 • Tilakeskuksen omistukseen siirtyy sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus. Näitä kiinteistöjä koskevat tiedot on kerätty 2/2018 mennessä.
 • Maakuntien alustavat tilavuokrat julkaistu 5/2018. Tietoja tarkennetaan alkuvuodesta 2019.
 • Vuokrasopimusten laadinta kohteisiin alkaa keväällä 2018 ja sopimukset maakunnan kanssa pyritään allekirjoittamaan keväällä 2019.
 • Käynnissä olevien investointien pohjaksi laaditaan vuokrasopimukset viimeistään kevään 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana tilakeskus pyrkii tuottamaan sairaanhoitopiireille ja maakunnille tietoa tulevista vuokravastuista investointipäätöksien tueksi.
 • Kunnilta vuokrattavien tilojen tiedot nykyisistä toimipaikoista on kartoitettu. Kohteiden tietojen tarkistus ja vuokrakustannusten laskenta on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2018. Vuokrasopimuksia maakuntien kanssa aletaan neuvotella syksyllä 2018. Vuokrakustannusten laskenta perustuu valmisteilla olevaan lainsäädäntöön sekä sitä täydentävään asetukseen. Lue lisää > 
 • Muiden vuokranantajien sopimusten siirtoa valmistellaan ja siirtoihin pyydetään ao. tahojen suostumukset keväällä 2019.
 • Maakuntiin siirtyvillä toimijoilla on vireillä lukuisia toimitilahankkeita. Tilakeskus pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan näiden valmistelua vuosien 2018-2019 aikana, mutta hankkeiden valmistelu- ja rahoitusvastuu ei siirry valmistelussa Maakuntien tilakeskukselle.

Toimitilojen vuokra määräytyy kiinteistöliiketoiminnan periaatteiden mukaisesti sisältäen kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon sekä korvauksen pääomakustannuksista ja varautumisen riskeihin.

Ota yhteyttä

 

 

 

 

 

 

Mikko Hollmén
Asiakkuusjohtaja
040 656 5070
mikko.hollmen(a)maakuntientilakeskus.fi

YLLÄPITO

Maakuntien tilakeskus vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Tilakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjä ja toimitiloja niiden kunnon, arvon, käytettävyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttämiseksi.

Ylläpito tarkoittaa kiinteistön kokonaisvaltaista huolenpitoa, johon sisältyy rakennusten ja ulkoalueiden hoito, määräaikaishuollot ja suunnitelmallinen kunnossapito. Rakennuksia hoidetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Rakennuksia korjataan myös käyttömenoilla osana ylläpitovuokraa perittävällä kunnossapitomaksulla.

Ylläpitoon liittyviä tehtäviä kuuluu sekä Maakuntien tilakeskukselle että tiloja käyttävälle maakunnalle. Yksityiskohtaisempi tehtävien jakaantuminen löytyy liitteestä Maakuntien tilakeskus vastuunjakotaulukko sekä kiinteistökohtaisesta vuokrasopimuksesta.

 • Kiinteistönhoito on paikallista ja jokaisella kiinteistöllä on nimetty huolenpitotiimi.
 • Varmistamme toimintaympäristöihin parhaat mahdolliset olosuhteet toimimalla asiakaslähtöisesti ja yhtenäisin käytännöin, hyödyntämällä volyymiedun hankinnoissa, jakamalla osaamista sekä kasvattamalla asiantuntijuutta.
 • Turvaamme toiminnan kaikissa olosuhteissa varautumalla poikkeaviin tilanteisiin.
 • Valvomme ja kehitämme palveluiden laatua ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä.
 • Vastaamme valtakunnallisesti omistamiemme tyhjien tilojen ylläpidosta ja uudelleenkäytön koordinoinnista.

Valmistelutilanne

 • Maakuntauudistuksessa 20 erikoissairaanhoitopiirin ja 17 erityishuoltopiirin omistamat kiinteistöt ja niiden huolto-organisaatiot yhdistyvät yhdeksi Maakuntien tilakeskuksessa. Toimintoja organisoidaan uudelleen ja toimintatapoja yhtenäistetään.
 • Suunnitelmissa on siirtyä yhteen huoltokirjaohjelmaan koko kiinteistökannan ylläpidossa. Nykyisten huoltokirja-järjestelmien selvitys on käynnissä.
 • Ylläpidon toimintamalleja kehitetään yhdessä tilojen käyttäjien ja muiden tilapalvelujen tuottajien kanssa. Esimerkiksi sisäympäristöolosuhteiden laadun kannalta yhteistyö siivous-, jätehuolto- ja kuljetuspalveluiden tuottajien kanssa luodaan saumattomaksi.
 • Eri organisaatioille kuuluneiden rakennusten korjaus- ja ennakkohuoltotehtävät organisoidaan alueellisesti toimivien yksiköiden hoidettavaksi.
 • Maakuntien tilakeskus tulee tarjoamaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laajan valikoiman erilaisia lisäpalveluita. Palveluvalikoimasta ja niiden erikseen laskutettavista hinnoista sovitaan maakuntakohtaisesti.

 

Ota yhteyttä

 

 

 

 

 

Hannu Lähteenmäki
Ylläpitojohtaja
040 661 6260
hannu.lahteenmaki(a)maakuntientilakeskus.fi

 

RAKENNUTTAMINEN

Toimitilahankkeet toteutetaan aina käyttäjälähtöisesti asiakkaan tarpeisiin. Asiakas osallistuu tilojen suunnitteluun koko hankkeen ajan määrittelemällä hanketavoitteet sekä tiloille asetettavat käyttäjävaatimukset. Maakuntien tilakeskus vastaa rakennuttamisprojektin hallinnasta ja johtamisesta. Tilakeskuksen asiantuntijat ovat hankkeessa asiakkaan tukena tarveselvityksestä tilojen käyttöönottoon. Autamme asiakkaitamme uudistamaan toimintatapoja sekä jaamme eri hankkeissa hyviksi havaittuja käytäntöjä.

 • Hankkeen lähtökohtana on yleensä joko asiakkaan määrittelemä tai kiinteistöjen tekninen kunnossapitotarve. Investointiaihiot käsitellään yhteistyössä asiakkaan kanssa tarvittavilla päätöksentekotasoilla. Tilakeskus ylläpitää maakuntakohtaista rakennushankkeiden investointisuunnitelmaa sekä raportoi tälle suunniteltujen ja maakunnan hyväksymien hankkeiden tilanteesta.
 • Hankkeen alussa tehdään valmistelua koskeva sopimus. Rakennuttamisen päävaiheita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä käyttöönotto. Kun asiakas on valmis sitoutumaan mahdolliseen investointiin, allekirjoitetaan kohteen vuokrasopimus. Sopimusehdot tarkistetaan hankkeen valmistuttua, kun hankkeen loppukustannukset ovat selvillä.
 • Rakennuttaminen toteutetaan vahvalla ja ammattitaitoisella talouden ohjauksella. Hankkeiden rakennuttamisesta vastaa aina Maakuntien tilakeskuksen oma projektipäällikkö tukenaan yhtiön noin 100 hengen rakennuttajaorganisaatio sekä ulkopuoliset konsultit. Hankkeiden toteutusmuodot päätetään aina tapauskohtaisesti, suunnittelussa ja rakentamisessa hyödynnetään tilakeskuksen laajaa yhteistyöverkostoa tai hankekohtaisesti kilpailutettuja palveluntuottajia. Maakuntien tilakeskus on julkinen hankintayksikkö.

Osa maakuntien toimitiloista on vuokrattu kunnilta tai muilta toimijoilta. Näiden tilojen uusinvestoinneissa tai muutostöissä Maakuntien tilakeskuksen rakennuttajaorganisaation ensisijainen tehtävä on toimia teknisenä asiantuntijana ja valvojana.

Valmistelutilanne

Vastuu rakennushankkeiden ohjaamisesta ja johtamisesta siirtyy Maakuntien tilakeskukselle 1.1.2020. Sitä ennen tehdään mm. seuraavia, uudistuksen mahdollistavia toimenpiteitä:

 • Valmistellaan avoimien rakennushankkeiden sopimusvastuiden siirto vuoden 2019 aikana. Operatiivinen vastuu siirtyy Maakuntien tilakeskukselle vasta vuoden 2020 alussa.
 • Määritetään menettelyt ja hankitaan tietojärjestelmä investointiesitysten valmisteluun, investointien ohjaukseen ja raportointiin. Järjestetään maakunnille tarvittavat käyttöönottokoulutukset.
 • Määritetään yhtenäiset toimintatavat rakennushankkeiden hallintaan ja raportointiin.
 • Hankitaan hankehallinnan järjestelmät, joihin rakennushankkeiden tiedot siirretään viimeistään vuoden 2019 lopussa. Järjestetään tarvittavat käyttöönottokoulutukset ja valvotaan tiedonsiirron onnistumista.
 • Selvitetään mahdollisuudet eri sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön tiivistämiseksi, laaja-alaisen asiantuntijuuden hyödyntämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi jo ennen vuotta 2020.
 • Rakennuttamispalveluiden organisaatio- ja johtamismalli määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2019 aikana kilpailutetaan rakennuttamisen ja valvonnan kumppanuudet täydentämään tilakeskuksen omaa organisaatiota.

 

Ota yhteyttä

 

 

 

 

 

Petri Laurikka
Rakennuttamisjohtaja
petri.laurikka(a)maakuntientilakeskus.fi
044 970 5566