Historia i korthet

Historia i korthet

01/2017

 • Regeringen Sipilä lämnar en proposition till riksdagen om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovård. Senatfastigheter får tillstånd att bilda ett dotterbolag, vars ägare i sinom tid ska bli landskapen. Bolaget ges namnet Landskapens lokalcentral Ab.
 • Bolaget sammanställer en databas över de lokaler som ägs av sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten. Till databasen fogas uppgifter om kommunalt ägda lokaler inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

03/2019

 • Regeringen Sipilä faller, landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen avslutas.
 • Landskapens lokalcentrals verksamhet anpassas till den nya situationen. Bolaget fortsätter att upprätthålla den databas som det sammanställer och att utveckla tjänster i anslutning till denna.

10/2019

 • Alla sjukvårds- och specialomsorgsdistrikt får tillgång till sina egna uppgifter i lokaldatatjänsten Modulo.

01/2020

 • Bolaget ingår ett av social- och hälsovårdsreformen oberoende serviceavtal med finansministeriet.
 • Landskapens lokalcentral har till uppgift att stödja förvaltningen av det offentliga byggnadsbeståndet och fördjupa kunskapsbasen genom att samla in uppgifter om social- och hälsovården, räddningsväsendet samt kommunernas byggnads- och lokaliteter.
 • De första pilotprojekten för sjukvårdsdistriktens lokaldatatjänst Modulo inleds.

12/2020

 • Regeringarna Rinne och Marin drar i sina regeringsprogram upp riktlinjer för en ny social- och hälsovårdsreform. Marins regering ger en proposition om inrättande av välfärdsområden och en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

01/2021

 • De sjukvårdsdistrikt som har deltagit i pilotförsöket med lokaldatatjänsten Modulo inleder produktionsanvändningen.

05/2021

 • De första räddningsverken ansluter sig till produktionsskedets ibruktagande av lokaldatatjänsten Modulo.
 • Kommunkunderna får tillgång till Skenarios lokaldatatjänst utöver de sammanfattande ledningsrapporter som togs i bruk i mars.

06/2021

 • Riksdagen godkänner de centrala lagarna i social- och hälsovårdsreformen samt reformen av räddningsväsendet, som bekräftas av president Niinistö.

07/2021

 • Välfärdsområdena och deras tillfälliga beredningsorgan inleder sin verksamhet.

10/2021

 • Finanspolitiska ministerutskottet utnämner Landskapens lokalcentral till kompetenscentrum för välfärdsområdenas fastighets- och lokalförvaltning, vars ägare är välfärdsområdena och staten.
 • Bolaget inleder strategiarbetet med sin styrelse; strategin färdigställs 1/2022. Samtidigt bygger Landskapens lokalcentral upp sina funktioner, sin organisation, sin kompetens, sina system och sina verksamhetsmodeller för att motsvara de nya behoven.
 • De första välfärdsområdena tar i bruk Landskapens lokalcentrals lokaldatatjänst Modulo.
 • Gränsen för 100 avtalskommuner spräcks.

11/2021

 • Finansministeriet utfärdar ett handlingsdirektiv för bolagets ägare, Senatfastigheter.

12/2021

 • Kommunernas lokaldata-projektet avslutas. Från början av år 2022 övergår man till kommunernas kontinuerliga lokaldatatjänster.

03/2022

 • Välfärdsområdenas första regionfullmäktige inleder sin verksamhet. Under året blir välfärdsområdena ägarkunder i bolaget.
 • Gränsen för 150 avtalskommuner spräcks. De första utvecklingsprogrammen för kommunernas lokalledning inleds.

06/2022

 • Diskussioner mellan nuvarande och nya ägare om ändringar i ägarförhållandet för Landskapens lokalcentral, tidtabeller samt uppgifter och mål för Landskapens lokalcentral för år 2023 inleds.

10/2022

 • Kommunernas lokaldatatjänster överförs från Landskapens lokalcentral till Senatfastigheter.

12/2022

 • Landskapens lokalcentral Ab:s aktier övergår från Senatfastigheter till finansministeriet och statens budgetekonomi.
 • Landskapens lokalcentral Ab fogas till statsrådets förordning om finansministeriet som ett bolag som hör till ministeriets verksamhetsområde.
 • Staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ingår ett delägaravtal med Landskapens lokalcentral Ab.

01/2023

 • Finansministeriet överlåter aktierna i Landskapens lokalcentral till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Efter ägaröverföringen kvarstår för staten fortfarande en aktie i bolaget.
 • Landskapens lokalcentral ingår serviceavtal med välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och staten.

Se även