För välfärdsområdena

För välfärdsområdena

Landskapens lokalcentral är välfärdsområdenas kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning. För välfärdsområdena och deras beredande organ erbjuder kompetenscentret sina lokaldatatjänster och sin expertis. Det gemensamma målet är att trygga välbefinnandet i framtiden med hjälp av hälsosamma, trygga och ändamålsenliga lokaler.

I beredningsskedet av reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samlar välfärdsområdena in basuppgifter om lokaler på sitt område och om lokalernas användningsändamål, kondition, renoveringsbehov och eventuella hyresansvar. Uppgifterna sparas i Landskapens lokalcentrals lokaldatatjänst Modulo. Basdata består av uppgifter som tidigare sammanställts i lokaldatatjänsten Modulo om lokaler som använts av sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt räddningsverken.

Jämförbara lokaldata i realtid som sammanställts på ett och samma ställe stödjer beslutsfattandet i välfärdsområdenas beredande organ och för ledamöterna i välfärdområdesfullmäktige och möjliggör en helhetsbild på nationell nivå om offentliga lokaler.

Välfärdsområdenas kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning

Landskapens lokalcentral är ett kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning om vars uppgifter föreskrivs i lagen om välfärdsområden. Den förvaltar välfärdsområdenas lokaldata, uppgifter om kostnader och investeringar gällande lokaler och producerar tillhörande tjänster. För statrådet upprättar kompetenscentret redogörelser för välfärdsområdenas investeringsbeslut och om de ekonomiska konsekvenserna av dessa.

Välfärdsområdena kan även ge kompetenscentret andra uppgifter som gäller lokal- och fastighetsförvaltning, då dessa vid sidan av staten blir ägare av Landskapens lokalcentral före början av år 2023.

Kompetensorienterat ledarskap är kärnan i verksamheten för kompetenscentret för lokal- och fastighetslokalförvaltning. Data som på lokal nivå är exakta och på regional nivå jämförbara möjliggör allt tillförlitligare analyser, målinriktad lokalförvaltning och innovation av ny praxis gällande lokalförvaltning och förfaringssätt. Alla har således nytta av det nationella kompetenscentret.

Se även