Roll och uppgifter

Roll och uppgifter

I slutet av år 2021 utsågs Landskapens lokalcentral till välfärdsområdenas lagstadgade kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning.

Ägande

I lagen om välfärdsområden (611/2021, § 21) regleras att kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning är ett aktiebolag som ägs gemensamt av välfärdsområdena och där staten kan vara delägare.

Ett välfärdsområde får inte sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta aktier i kompetenscentret till andra än ett annat välfärdsområde eller staten.

Som bolag hör Landskapens lokalcentral Ab i enlighet med statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003, § 2) till finansministeriets verksamhetsområde.

Uppgifter

Kompetenscentret har till uppgift att

  • upprätthålla välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tjänster i anslutning till detta
  • årligen lämna en utredning till välfärdsområdena och statsrådet om de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattar gällande lokalerna och deras inverkan på välfärdsområdenas ekonomi
  • sköta andra uppgifter inom lokal- eller fastighetsförvaltning som välfärdsområdena anvisar kompetenscentret.

Kompetenscentrets uppgifter och de tjänster som omfattas av användningsskyldigheten kan regleras mer exakt genom förordning av statsrådet.

Kunder

Kompetenscentrets kunder består av dess delägare och välfärdsområdenas ägarkontrollerade sammanslutningar som sköter uppgifter inom kompetenscentrets verksamhetsområde och som inte sköter en uppgift i ett konkurrensläge på marknaden på det sätt som avses i paragraf 131 i lagen om välfärdsområden.

Välfärdsområdena och deras dottersammanslutningar ska använda det lokaldatasystem och tillhörande tjänster samt, om välfärdsområdena kommer överens om det, andra tjänster som kompetenscentret producerar.