Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING AV MARKNADSFÖRINGS- OCH NYHETSBREVREGISTRET VID LANDSKAPENS LOKALCENTRAL AB

Kombinerad dataskyddsbeskrivning och informationshandling enligt artiklarna 12 och 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) och 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) till Landskapens lokalcentral Ab:s kunder, samarbetspartner, intressentgrupper och webbplatsanvändare.

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Landskapens lokalcentral Ab
FO-nummer: 2809806-2
Adress: Fågelviksgatan 5 A, 00530 Helsingfors

2. Ansvarig för registerärenden

Namn: Marknadsförings- och kommunikationschef Katri Parikka
Adress: Fågelviksgatan 5 A, 00530 Helsingfors

3. Registrets namn

Marknadsförings- och nyhetsbrevregistret vid Landskapens lokalcentral

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter om en registrerad får behandlas för följande ändamål:

 • skötsel och utveckling av en klientrelation,
 • tillhandahållande av en tjänst,
 • säkerställande av kundhändelser,
 • utveckling av kundbetjäningen och affärsverksamheten,
 • marknadsföring och kommunikation,
 • sändning av nyhetsbrev och andra meddelanden,
 • analys och statistikföring,
 • opinions- och marknadsundersökningar och
 • andra motsvarande användningsändamål.
5. Registrets datainnehåll

Registret är ett marknadsförings- och nyhetsbrevsregister vid Landskapens lokalcentral, till vilket kundernas personuppgifter samlas in. Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress,
 • registreringsuppgifter, såsom användarkod, pseudonym, lösenord och annan eventuell specificerande beteckning
 • uppgifter som gäller klientrelationen, såsom kundrespons
 • uppgifter som gäller genomförandet av kommunikationen och användningen av tjänster, såsom bläddrings- och sökuppgifter
 • eventuella profilering- och intresseuppgifter som kunden gett,
 • eventuella beställningsspärrar och
 • eventuell annan information som samlats in med samtycke av kunden
6. Ordinarie informationskällor

Uppgifter som gäller de registrerade samlas in av:

 • kunden själv via Internet, per e-post, telefon eller på annat motsvarande sätt,
 • med kakor eller andra motsvarande tekniker,
 • kunduppgiftstjänster och andra motsvarande privata och offentliga register.
7. Ordinarie överlämnade av uppgifter och överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES

Landskapens lokalcentral kan lämna ut personuppgifter inom den ram som den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver. Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter som inte för samarbete med Landskapens lokalcentral.

Uppgifterna kan inom ramen för gränserna i personuppgiftslagen överföras för lagring i en server utanför EU eller EES och för behandling för den personuppgiftsansvariges räkning.

8. Den registrerades rättigheter

Insyns- och korrigeringsrätt

En registrerad har rätt till insyn i lagrade uppgifter som gäller honom eller henne. Kontakter gällande rätten till insyn ska göras i skriftlig form jämte underteckning till den adress som nämns i punkt 1. Om det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade framföra en begäran om rättelse av felet till den person som ansvarar för registerärenden och nämns i punkt 2.

Rätt att vägra

En registrerad har rätt att vägra att den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring och för marknads- och opinionsundersökningar, liksom också för personmatriklar och släktutredningar. Vad gäller vägrings- och rättelseärenden kan den registrerade ta kontakt via den adress som nämns i punkt 1.

Invändningsrätt

En registrerad har rätt att framföra en invändning mot behandling av egna personuppgifter, om han eller hon upplever att de egna uppgifterna behandlats i strid med lagen eller att vi inte har rätt att behandla vissa uppgifter.

Raderingsrätt

Om den registrerade anser att behandlingen av vissa uppgifter som gäller honom eller henne inte är nödvändig för våra uppgifter, har han eller hon rätt att begära att vi avlägsnar uppgifterna i fråga. Vi behandlar begäran, varefter vi avlägsnar uppgifterna eller meddelar orsaken till att vi inte kan radera uppgifterna. Om en registrerad är av annan åsikt om vårt avgörande, har han eller hon rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsombudet.

Begränsningsrätt

En registrerad har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av uppgifter som är föremål för en tvist fram till dess att vi löser ärendet.

Rätt till överklagan

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo meidän rikkoneen henkilötietojansa käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.En registrerade har rätt att göra en överklagan till dataskyddsombudet, om han eller hon anser att vi gjort oss skyldiga till brott mot dataskyddslagstiftningen då vi behandlat personuppgifterna.

Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat

En registrerad har rätt att få de personuppgifter som lagrats i registret i ett allmänt använt elektroniskt format.

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material

Om manuellt material skrivs ut från ett elektroniskt lagrat register, förvaras materialet i ett låst utrymme och enbart den personuppgiftsansvarige har rätt att använda materialet.

Elektroniskt lagrade uppgifter

Enbart de arbetstagare som inom ramen för deras arbete har rätt att behandla registeruppgifter har rätt att använda system som innehåller registeruppgifter. Varje användare har en egen användarkod och ett eget lösenord till systemet. Uppgifter samlas in till databaser, som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder.

10. Kakor

Landskapens lokalcentral samlar in, behandlar och analyserar uppgifter som gäller användning av de egna webbsidorna och nyhetsbreven. Vi använder kakor för att kunna följa den analytiska informationen rörande vår webbplats och nyhetsbreven.

En användare kan i inställningarna i webbläsaren välja om han eller hon godkänner användningen av kakor.