Redogörelser för lokalinvesteringar

Redogörelser för lokalinvesteringar

Landskapens lokalcentral upprättar årligen redogörelser för sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens investeringar i lokaler. Målet är att skapa en nationell lägesbild om omfattningen, längden och kostnaderna gällande aktiva byggprojekt.

Redogörelsen omfattar alla ombyggnads-, grundläggande förbättrings- och nybyggnadsprojekt som omfattas av distrikten på fastlandet och som anmälts vara genomförda inom de närmaste fyra åren och vilkas kostnader uppskattas överstiga 0,5 miljoner euro. Investeringskostnaderna inbegriper kostnaderna för byggandet och stationära sjukhusanordningar. Inberäknade är även projekt som inte blir färdiga förrän efter granskningsperioden, men som redan har påbörjats eller för vilka ett investeringsbesluts har tagits.

Med hjälp av uppskattade investeringar nås bra beslut om lokaler för välfärdsområdenas behov

Landskapens lokalcentral är ett kompetenscenter för lokal- och fastighetslokalförvaltning om vars uppgifter föreskrivs i lagen om välfärdsområden. Den förvaltar välfärdsområdenas lokaldata, uppgifter om kostnader och investeringar gällande lokaler och producerar tillhörande tjänster. För statrådet upprättar kompetenscentret redogörelser för välfärdsområdenas investeringsbeslut och om de ekonomiska konsekvenserna av dessa.