Erfarenheter

Erfarenheter

På den här sidan har vi sammanställt uppgifter om några användarupplevelser och kommentarer om användningen av lokalinformationstjänsten.

 

Case Birkalands räddningsverk: En helhetsbild av lokalerna är ett stöd för beslutsfattande, planering och prognostisering

”Tack vare lokaldatatjänsten förbättras vår kostnadseffektivitet, vår verksamhet effektiveras och vi sparar tid då alla data är samlat i realtid på ett digitalt ställe i ett användarvänligt format. Dessutom gör tjänsten det lättare att motivera och förutse lokal- och investeringsbehov och tjänsten underlättar även budgeteringen.”

Joni Hakala
Tekniska chefen för Birkalands räddningsverk

Tre fördelar med tjänsten

 1. Tack vare tjänsten är det lättare att skapa en helhetsbild av var och i hurudant skick räddningsverkets lokaler är, vad de används till och hurudana kostnader de ger upphov till. En helhetsbild av lokalerna och av kostnaderna för dessa är ett verktyg bland annat för planeringen av ekonomin.
 2. Med hjälp av digitala data som sammanställts i en tjänst är det nu möjligt att reducera kontinuerligt ökande kostnader för lokaler och prognostisera förändringar. Data är dessutom till gagn för att planera behovet av lokaler.
 3. Nationella jämförbara data som uppdateras i realtid skapar lättillgängliga lokaldata till stöd för strategiskt beslutsfattande och motiveringar för beslut.

 

Bild: Satasairaala

Case Satakunta välfärdsområde: Redogörelse för välfärdsområdenas lokaler och kostnader

”Vi var de första som i egenskap av välfärdsområde tog i bruk lokaldatatjänsten Modulo. Då data har samlats på ett och samma ställe kan vi för fösta gången skapa en helhetsbild över de lokaler vi använder och över utgifterna för dessa. Övergången från intuition till kompetensorienterat ledarskap är ett viktigt framsteg på vägen mot lokalförvaltning i välfärdsområdet.”

Miia Hietapakka
Lokalhandläggare i Satakunta välfärdsområde

Tre fördelar med tjänsten

 1. Tjänsten förbättrar planeringen av sammanställningen av lokaldata i välfärdsområdena och främjar beslutsfattandet.
 2. Digitala data som är lättillgängliga och uppdaterbara och har sammanställts på ett och samma ställe stödjer hela välfärdsområdets lokalförvaltning och sparar tid.
 3. Nationellt jämförbara data och nyckeltal hjälper till att upptäcka utvecklingsobjekt inom välfärdsområdenas lokalförvaltning, skapa en uppfattning om kostnaderna under kommande år och rapportera data.

 

Kuvassa kaksi suurta sairaalavalaisinta

Case Kajanalands sjukvårdsdistrikt: Befolkningen blir äldre, lokalerna förändras

Kajanaland har deltagit i Landskapens lokalcentrals lokalinformationstjänst ända sedan pilotprojektet.

”Ju mer exakta uppgifterna har blivit desto mer nytta har tjänsten gett. I sjukhuset finns många slags utrymmen. Operationssalen är förstås dyrare än lagret och i lokalinformationen kan vi snabbt och enkelt få ett kalkylerat pris för lokalerna. Därifrån kan uppgifterna köras in direkt i våra ekonomiska system.”

Veli-Pekka Mustonen
Sjukhusingenjör vid samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland

Tre fördelar med tjänsten

 1. Det går att reagera snabbare på lokalbehov då fältet visar samma uppgifter med egna inloggningsrättigheter.
 2. En exakt registrering av lokalinformationen hjälper den långsiktiga planeringen. När man planerar nya lokaler och investeringar är inte bara lokalinformationen utan även prognoserna om befolkningsstrukturen viktiga.   
 3. Tjänsten ger nationellt jämförelsematerial som kan bidra till att förvalta lokalerna och energiförbrukningen i det egna området.

 

Case Vasa sjukvårdsdistrikt: Effektiviserar verksamheten och sparar arbetstid

Vasa sjukvårdsdistrikt är en av lokalinformationens första kunder som sedan hösten 2019 använt lokalinformationstjänsten dagligen.

”Jag är väldigt hoppfull och entusiastisk över tjänsten. Utifrån användarerfarenheterna hittills är det till exempel lätt för oss i fortsättningen att följa upp om alla lokaler används och hur situationen med hyreskontrakten ser ut. Jag har stora förväntningar på tjänstens fördelar.”

Ulf Stenbacka
Teknisk direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Tre fördelar med tjänsten

 1. Särskilt bra med systemet är att det är lätt att använda och har bra sök- och filterfunktioner.
 2. Tidigare var det arbetsamt att leta efter information och det var i regel en person som ansvarade för jobbet. Användningen av tjänsten kan som bäst spara upp till två månaders arbetstid som kan användas för något annat.
 3. Tack vare jämförbar information för de olika sjukvårdsdistrikten är det enklare att iaktta utvecklingsobjekt vilket sparar tid och arbete.