Lokalhandläggarnas nätverk

Lokalhandläggarnas nätverk

I fastighets- och lokalhandläggarnas nätverk inom välfärdsområdenas beredningsorgan delar man på idéer, kunskap och erfarenheter gällande iordningsställandet av lokaler för social- och hälsovården samt räddningsväsendet inom välfärdsområdena. I nätverket förs diskussion om bästa praxis för beredningen av lokalitetsfrågan och hur problemsituationer kan lösas. Kärnan i nätverksverksamheten är att dra nytta av befintliga lokaldata, gemensamt överenskomna handlingsmodeller och nätverksmedlemmarnas kompetens.

Landskapens lokalcentrals roll i nätverket för fastighets- och lokalhandläggarna är

  • att erbjuda lokalhandläggarna verktyg och kamratstöd för genomförandet av arbetet
  • att utarbeta lägesöversikter om framstegen gällande sammanställningen av byggnadsuppgifter inom välfärdsområdena
  • att som stöd för beslutsfattande lämna lokaldata och rapporter till välfärdsområdena
  • att fungera som sammankallare

Det gemensamma målet för Landskapens lokalcentral och nätverket är att med hjälp av lokaldata trygga hälsosamma, trygga och ändamålsenliga offentliga lokaler.