Rooli ja tehtävät

Rooli ja tehtävät

Maakuntien tilakeskus nimettiin vuoden 2021 lopulla hyvinvointialueiden lakisääteiseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi.

Omistus

Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, § 21) säädetään, että toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus on hyvinvointialueiden yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa valtio voi olla osakkaana. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

Maakuntien tilakeskus Oy on valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003, § 2) mukainen ministeriön toimialaan kuuluva yhtiö.

Tehtävät

Osaamiskeskuksen tehtävänä on

  • ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja
  • antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen
  • hoitaa hyvinvointialueiden osaamiskeskukselle antamia muita toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin osaamiskeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista.

Asiakkaat

Osaamiskeskuksen asiakkaita ovat osakkaat ja ne hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat, osaamiskeskuksen toimialan tehtäviä hoitavat yhteisöt, jotka eivät toimi laissa hyvinvointialueesta pykälässä 131 tarkoitetulla tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla.

Hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on käytettävä yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.

Katso myös