Landskapens lokalcentral omvandlas till ett kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokal- och fastighetsförvaltning

tisdag 12.10.2021 | Landskapens lokalcentral, Lokalitetstjänsten

Kuva siirpellon päiväkodista

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 12 oktober 2021 att landskapens lokalcentral ska omvandlas till ett sådant nationellt kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltningen som föreskrivs i lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Enligt riktlinjen förvaltar lokalcentralen välfärdsområdenas uppgifter om lokalkostnader och investeringar och producerar tjänster i anknytning till dessa. Välfärdsområdena jämte staten blir ägare av Landskapens lokalcentral före utgången av 2023.

”Namnet kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokalförvaltning är en naturlig fortsättning på vårt väl utförda arbete med sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten, räddningsverken och kommunerna. Data som vi samlat in i lokalitetsinformationstjänsten Modulo kunde vi tillhandahålla fullt ut för att användas för reformen av social- och hälsovård och räddningsväsendet, och i samarbete med välfärdsområdenas beredningsorgan kan vi genomföra ett av största omvandlingsprojektet i Finlands historia avsevärt snabbare”, säger Jukka Latvala verkställande direktör för Landskapens lokalcentral.

Enligt lagen om välfärdsområden har kompetenscentret till uppgift att förvalta välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster samt att årligen överlämna till statsrådet en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat om lokalerna och deras konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi. Kompetenscentret kan även åläggas andra uppgifter genom förordning. Dessutom kan välfärdsområdena ålägga kompetenscentret andra uppgifter som gäller lokal- eller fastighetsförvaltning.

”Data utgör grunden till vår verksamhet. Kompetenscentrets kärna utgörs av ledarskap med kompetens. Till exempel med hjälp av befintlig lokaldata och lokaldata som ständigt utvecklas producerar vi allt exaktare rapporter, analyser och bedömningar för utveckling av välfärdsområdenas målinriktade lokalförvaltning. Jämförbara lokaldata och utvecklande av enhetliga tillvägagångssätt stödjer framtidens välfärd genom hälsosamma, trygga och ändamålsenliga offentliga lokaler”, visionerar Latvala.

Lokalcentralen stödjer kommunerna och välfärdsområdena att genomföra den stora omställningen

Landskapens lokalcentral koncentrar sig på att stödja genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Lokaler som används av socialvårds- och specialomsorgsdistrikten samt av räddningsverken övergår till välfärdsområdena. Frågan om hur lokaler som hyrs ut till välfärdsområdena av kommunerna fastställs har i flera regioner bara börjat.

”Enbart en sammanställning av aktuella lokaldata och en noggrann utformning av hyresavtal – för att inte tala om tjänsterna – kräver exakta uppgifter om fastigheter och om deras verksamhet, skick och behov av reparationer. I lokalitetsinformationstjänsten Modulo har vi redan under några år tillsammans med distrikten och räddningsverken sammanställt en informationsresurs om offentliga lokaler. Vi har även redan ingått avtal om dataöverföring med hundra kommuner. Dessa kommuner har en fördel till exempel med tanke på en enhetlig modell för hyresavtal. Det finns ett stort antal avtal då kommunerna har hyresvärdar för välfärdsområdenas tusentals lokaler och miljontals kvadratmeter”, säger Latvala.

Kompetenscentrumets sammanställda lokaldata betjänar framöver välfärdsområdena, kommunerna och statsförvaltningen. Lokalt sett möjliggör en exakt och regionalt jämförbara lokaldata i olika delar av Finland ett allt effektivare ledarskap som grundar sig på kompetens och analyser, innovation av nya beslut och lokalförvaltningsmetoder. Alla som använder offentliga lokaler drar nytta av det nationella kompetenscentret.

***
Landskapens lokalcentral är en strategisk partner inom lokalförvaltning och ett kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokal- och fastighetsförvaltning. Till Lokalcentralens nuvarande kundkrets hör sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten, räddningsverken och kommunerna. Vi betjänar även statsförvaltningen, välfärdsområdenas beredningsorgan och lokalitetsansvariga. Med hjälp av våra digitala tjänster producerar vi för våra kunder data till stöd för daglig lokalförsörjning och strategiskt beslutsfattande. Samtidigt bygger vi en enhetlig lägesbild över offentliga fastigheter och kostnader och investeringar gällande dessa. Data som sammanställts på ett ställe styr verksamheten på ett smart sätt i hälsosamma, trygga och ändamålsenliga lokaler.

 

Dela i sociala medier