Delårsrapport publicerad om projektet kommunernas lokalinfo

måndag 12.10.2020 | Kommunernas lokalinfo

Kuva siirpellon päiväkodista

Kommunerna äger cirka 62 000 byggnader med en sammanlagd våningsyta på över 50 miljoner kvadratmeter och ett balansvärde på 35 miljarder euro. Det skulle dock behövas mer exakta, aktuella och tillförlitliga uppgifter om lokaler samt information om hyresobjekt och andra icke ägda objekt för att skapa en helhetsbild av kommunernas byggnadsbestånd.

Landskapens lokalcentral undersökte på uppdrag av finansministeriet den aktuella situationen för det kommunalt ägda byggnadsbeståndet med hjälp av egna undersökningar, byggnads- och lägenhetsregistret hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statistikcentralens material. Dessutom jämförde lokalcentralen uppgifterna med situationen år 2017. När lokaluppgifterna analyserades i förhållande till befolkningsprognosen i Finland fick man en prognos för lokalbehoven år 2040.

”Det finns en betydande utvecklings- och besparingspotential i kommunernas byggnadsbestånd och lokalitetsledning. Det är dock inte möjligt att få en helhetsbild av kommunernas lokalbestånd med de nuvarande registeruppgifterna. Det är dessutom omöjligt att dra några långtgående slutsatser av dessa uppgifter.  Vi behöver till exempel uppgifter om hyresobjekt och andra icke ägda objekt. Arbetet har redan påbörjats”, säger Jukka Latvala, verkställande direktör vid Landskapens lokalcentral.

Landskapens lokalcentral samlar redan in nödvändiga uppgifter i samarbete med kommunerna för att klarlägga lägesbilden. Med den kan lokalcentralen möjliggöra aktiv ledning genom lokalinformation så att kommunerna kan fatta bättre beslut och uppnå besparingar genom dessa.

Enligt statistiken för år 2020 är nyckeltalen för byggnadsbestånd som ägs av kommunkoncerner:

  • antal: cirka 62 000 byggnader
  • yta: cirka 50 miljoner kvadratmeter våningsyta
  • genomsnittlig yta: 8,3 kvadratmeter våningsyta/invånare (utan hyreslokaler)
  • balansvärde: cirka 35 miljarder euro (31.12.2019)
  • återanskaffningsvärde: cirka 101 miljarder euro
  • nuvarande tekniskt värde: cirka 70 miljarder euro
  • konditionsklass: 69,5 %
  • reparationsskuld: cirka 9 miljarder euro
  • behov av grundläggande renovering: cirka 17 miljarder euro

Förändringarna i befolkningsstrukturen inverkar på servicebehoven på ett grundläggande sätt och därigenom på de nödvändiga lokalerna och kostnaderna för dessa. Det nuvarande byggnadsbeståndet i kommuner och kommunkoncerner tycks innebära utmaningar med tanke på framtida lokalbehov. Exempelvis andelen äldre i befolkningen medför att behovet av vård och omsorg ökar. På motsvarande sätt minskar tjänstebehoven kraftigt i förskoleundervisningen samt i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

I rapporten konstateras att det behövs mer exakta, aktuella och tillförlitliga uppgifter om lokalerna för att kunna skapa en övergripande helhetsbild. Jämförbarheten i uppgifterna måste göras enhetlig och uppgifter som finns i olika register måste digitaliseras. Även lokalitetsledningen och lagstiftningen angående lokaluppgifter kräver ytterligare utveckling.

 

Dela i sociala medier