Kartläggningen av kommunernas byggnads- och lokalbestånd framskrider

måndag 12.10.2020 | Kommunernas lokalinfo

Landskapens lokalcentral överlämnade den 7 oktober 2020 sin halvtidsrapport om kommunernas byggnads- och lokalbestånd. I rapporten utreds utifrån uppgifterna i byggnads- och lägenhetsregistret nuläget för det byggnadsbestånd som ägs av kommunerna. Rapporten har utarbetats som en del av projektet för utveckling av kommunernas lokalinformation, som leds av styrgruppen för utvecklingsprojektet.

Skapandet av en helhetsbild kräver ytterligare komplettering av uppgifterna

”Utredningen gav utifrån befintliga register och uppgifter en preliminär bild av den information som finns. Styrgruppen behandlade rapporten gemensamt och konstaterade att det finns gott om material för att fortsätta projektet. Redan nu har intressanta aspekter på kommunernas lokalinformation uppdagats”, konstaterade styrgruppens ordförande Päivi Nerg.

Enligt halvtidsrapporten ägs sammanlagt 62 039 byggnader i Finland av kommunkoncerner år 2020. De största byggnadstyperna är bostadshus 13 653, grundskolor och gymnasier 4 296 och samlingsbyggnader 4 130.

För att man ska kunna bilda sig en täckande helhetsbild av kommunernas byggnads- och lokalbestånd behövs allt noggrannare och tillförlitligare uppgifter om lokalerna, konstateras det i rapporten. Uppgifternas jämförbarhet måste förbättras. Också fastighetsförvaltningen och lagstiftningen om byggnader och lokaler kräver utveckling.

”Det finns en stor utvecklings- och sparpotential i kommunernas byggnadsbestånd och fastighetsförvaltning. Men med hjälp av det nuvarande registermaterialet är det inte möjligt att skapa en helhetsbild av kommunernas lokalbestånd. Dessutom är det omöjligt att dra mer långtgående slutsatser av uppgifterna. Uppgifter behövs t.ex. om hyreslokaler och andra objekt som kommunerna inte äger. Arbetet har redan inletts”, berättar Jukka Latvala, verkställande direktör för Landskapens lokalcentral Ab.

Halvtidsrapporten är en del av ett mer omfattande utvecklingsprojekt för lokalinformation

Finansministeriet inledde i februari 2020 ett projekt för att utveckla kommunernas information om lokalerna. Projektet genomförs av Landskapens lokalcentral Ab. Syftet med projektet är att skapa en helhetsbild av de uppgifter som kommunerna har om fastigheter och byggnader. Avsikten med halvtidsrapporten är dessutom att bedöma förändringstrenderna i lokalerna under en längre prognosperiod fram till 2040.

Enligt Statistikcentralens prognoser inverkar förändringarna i befolkningsstrukturen kraftigt på servicebehoven och lokalbehoven. Till exempel det ökade antalet äldre personer ökar behovet av vård och omsorg. På motsvarande sätt minskar servicebehoven kraftigt inom småbarnspedagogiken samt inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Syftet med projektet för utveckling av lokalinformationen är att samla in och förenhetliga kommunernas uppgifter om lokaler och lagra uppgifterna i en databas som grundar sig på en jämförbar datamodell. Uppgifterna i databasen kan kommunerna och staten använda och bearbeta som stöd för beslutsfattandet.

Halvtidsrapport sammanställd av Landskapens lokalcentral: Lägesbild för kommunernas byggnadsbestånd 2020 och prognoser för 2020–2040 (på finska)

Ytterligare information:

Finansministeriet:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 050 431 3604, paivi.nerg(at)vm.fi
Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 553 0081, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Landskapens lokalcentral Ab
Vecka 42: Esko Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0294 712 036
Övriga tider: Jukka Latvala, verkställande direktör, tfn 0294 712 002                    fornamn.efternamn@maakuntientilakeskus.fi

 

Dela i sociala medier