Landskapens lokalcentrals lokaldatatjänster för kommunerna får en uppföljning hos Affärsverket Senatfastigheter

tisdag 14.06.2022 | Kommunernas lokalinfo, Lokalitetstjänsten, Kommuner

Senatfastigheter omorganiserar sina lokaldatatjänster för kommunerna och välfärdsområdena. De för kommunerna avsedda tjänsterna som hittills producerats av dotterbolaget Landskapens lokalcentral överförs till Senatfastigheter från 1.10.2022. Landskapens lokalcentrals övriga tjänster och aktiekapital övergår såsom tidigare nämnts till välfärdsområdena före utgången av 2022. Ändringarna härrör ifrån oktober 2021 då Landskapens lokalcentral utsågs till ett för välfärdsområdena lagstadgat kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning.

”I och med Landskapens lokalcentrals roll som kompetenscenter för välfärdsområdena är det för Senatfastigheter naturligt att lokaldatatjänsten för kommunerna överförs från vårt dotterbolag till moderbolaget. Även experterna på kommunsidan hos Landskapens lokalcentral får en ny arbetsgivare. På så sätt säkerställer vi för våra kunder överföring av tyst kunskap från en organisation till en annan och ett oavbrutet bruk av tjänsterna”, berättar Jari Sarjo, koncernchef för Senatkoncernen och ordförande för styrelsen för Landskapens lokalcentral.

Internationell sett unik kompetens om lokaldata i kommunerna

Som dotterbolag till Senatfastigheterna har Landskapens lokalcentral på några år och i nära samarbete med frivilliga kommuner byggt upp tjänster för kommunernas lokalförvaltning och till stöd för strategiskt beslutsfattande. Med hjälp av tjänsterna har det för första gången varit möjligt att bygga upp en nationell och även internationellt sett unik lägesbild av lokaler som kommunerna och kommunkoncernerna använder – antal, area, användningsändamål, skick, kostnader, investeringar och miljöpåverkan.

”Vi är mycket nöjda över att lokaldatatjänsten för kommunerna fortsätter utan avbrott på Senatfastigheter. Närmare 170 kommuner använder redan aktivt tjänsterna. Med de kommuner som varit med längst har vi kunnat genomföra kommunspecifika utvecklingsprogram för lokalförvaltning. Vem hade för ett år sedan kunnat tro hur långt vi når då vi driftsatte våra första digitala tjänster”, säger Jukka Latvala, verkställande direktör för Landskapens lokalcentral.

Personalen som producerar tjänsterna för kommunerna på Landskapens lokalcentral övergår i tjänst hos Senatfastigheter från 1.10.2022. Ett tiotal av dessa är experter, och en del av dem har tidigare arbetat på Senatfastigheter i motsvarande arbetsuppgifter.

Landskapens lokalcentrals innehav övergår till välfärdsområdena

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade i oktober 2021 att Landskapens lokalcentral ska omvandlas till ett sådant nationellt kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltningen som föreskrivs i lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Landskapens lokalcentral förvaltar välfärdsområdenas lokaldata, uppgifter om kostnader och investeringar gällande lokaler och producerar tillhörande tjänster. För statsrådet upprättar kompetenscentret redogörelser för välfärdsområdenas investeringsbeslut och om de ekonomiska konsekvenserna av dessa.

”Välfärdsområdena kan även ålägga kompetenscentret andra uppgifter som gäller lokal- och fastighetsförvaltning, då dessa vid sidan av staten blir innehavare av Landskapens lokalcentral före början av år 2023”, berättar Sarjo och fortsätter: ”Vi har under finansministeriet ledning inlett förhandlingar mellan staten och välfärdsområdena om ägandestrukturen gällande Landskapens lokalcentral.

 

Landskapens lokalcentral är en strategisk partner för lokalförvaltning och ett nationellt kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning för välfärdsområdena. Våra kunder är välfärdsområdena, sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten, räddningsväsendet och kommunerna. Vi betjänar också statsförvaltningen, välfärdsområdenas förberedande organ och deras lokalchefer. Vår verksamhet kommer år 2022 att kraftigt fokusera på reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Med hjälp av våra experttjänster och digitala tjänster förser vi våra kunder med information och lösningar för daglig lokalförvaltning och strategiskt beslutsfattande. Samtidigt skapar vi en sammanhängande lägesbild av offentliga fastigheter och uppgifter om kostnader och investeringar gällande dessa. Informationen som samlas på ett ställe styr på ett ändamålsenligt sätt verksamheten i hälsosamma, trygga och lämpliga lokaler.

Till Senatkoncernen hör Affärsverket Senatfastigheter och dess dotterbolag Försvarsfastigheter. Till Senatkoncernen hör även Landskapens lokalcentral Ab och Senatstationfastigheter Ab. Affärsverket Senatfastigheter och Försvarsfastigheter är statliga affärsverk som i samarbete med sina kunder utvecklar lokaler och arbetsmiljöer och förvaltar statens fastighetskapital.

 

Dela i sociala medier