Redogörelse: Sjukhusinvesteringar på över 3,2 miljarder euro för välfärdsområdena på fem år

tisdag 29.03.2022 | Utveckling, Finansiering, Landskapens lokalcentral

Enligt en rapport från Landskapens lokalcentral genomför eller planerar de nuvarande sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten som bäst lokalinvesteringsprojekt för över sex miljarder euro. Även om de nya välfärdsområdena gör det svårare att förutsäga framtida investeringar ser det ut som om över 3,2 miljarder euro kommer att investeras mellan år 2022 och 2026. De största enskilda projekten är koncentrerade till Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Österbotten.

”Sjukvårdsdistrikten planerar att slutföra investeringar till ett värde av cirka 3,2 miljarder euro i form av nybyggen, ombyggnad och sanering under åren 2022–2026. Skalan är mer eller mindre densamma som i vår redogörelse från förra året. Däremot kommer antalet projekt och därmed även den totala kostnadsberäkningen att öka under de kommande tio åren. Planernas osäkerhet växer dock avsevärt efter de första åren,” säger Ari Maaninen, direktör för informationstjänster vid Landskapens lokalcentral.

I Landskapens lokalcentrals förra redogörelse om sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens lokalinvesteringar meddelade distrikten om totalt 170 pågående eller planerade projekt för de kommande tio åren. I år listades cirka 190 stycken projekt, vars sammanräknade totala kostnadsberäkning uppgår till cirka sex miljarder euro ifall de genomförs.

Om man fördelar de årliga kostnaderna jämnt över projektens varaktighet verkar dessa dock ligga på samma nivå som i tidigare projektenkäter. Kostnadsutvecklingen verkar till och med ha en nedåtgående trend. Trenden förklaras delvis av den ökade osäkerheten för kostnadsberäkningar i takt med att granskningsperioden förlängs. Å andra sidan stöder den nedåtgående trenden uppfattningen att investeringstoppen snart är över.

”Baserat på våra redogörelser sedan år 2018 går den andra investeringsboomen inom det finska sjukhusbyggandet nu mot sitt slut. Den första toppen inföll på 1950- och 1970-talet, då man byggde centralsjukhusnätverket. Nu är det dags att förnya och ersätta de här sjukhusen. På många ställen har entreprenaderna redan slutförts eller kommer att slutföras under de närmaste åren, säger Maaninen.

Stora skillnader mellan välfärdsområdena i lokalinvesteringar per invånare

Enligt Landskapens lokalcentrals redovisning om sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens lokalinvesteringar år 2022 är de tre största pågående eller planerade projekten i fråga om totala kostnader och bruttoarea Dals sjukhus i Helsingfors och förnyelseprojekten vid Tammerfors och Uleåborgs universitetssjukhus. Om de här projekten genomförs kommer den totala kostnaden för dessa projekt att uppgå till cirka 2,2 miljarder euro, medan det totala värdet av de tio största projekten uppskattas till cirka 3,8 miljarder euro.

”En del välfärdsområden har redan de största byggprojekten bakom sig. De minsta investeringarna på mindre än 500 euro per invånare skulle för närvarande genomföras i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Satakunta och Södra Karelen under de kommande tio åren. De största investeringarna per invånare, över 2 000 euro per invånare, skulle riktas till Norra Österbotten, där universitetssjukhuset som bäst saneras. Enligt de senaste uppgifterna planeras även investeringar på över 2 000 euro per invånare i Egentliga Tavastland,” säger Maaninen.

Landskapens lokalcentrals investeringsredogörelse för sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten 2022

Mellan den 10 januari och den 11 februari 2022 genomförde Landskapens lokalcentral en enkät om nybyggnads-, ombyggnads- och saneringsprojekt vid sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten i Fasta Finland i sin digitala tjänst för anmälan av investeringsuppgifter. Enkäten berörde projekt med beräknat slutdatum under åren 2022–2026, med en rapporterad kostnadsberäkning på över 0,5 miljoner euro. Till investeringskostnaderna räknades även kostnaderna för byggande och fast sjukhusutrustning. Redogörelsen omfattar även projekt som kommer att slutföras först efter år 2026, men som redan har påbörjats eller föremål för ett investeringsbeslut.

Redogörelsens uppgifter används för att få en nationell lägesbild av omfattningen, varaktigheten och kostnaderna för sjukvårds- och specialvårdsdistrikten lokalinvesteringar. Uppgifterna kan också användas vid beredningen av nya välfärdsområden och för att utarbeta och utvärdera investeringsplaner för behövliga social- och hälsovårdslokaler.

Från och med år 2023 kommer Landskapens lokalcentral att fungera som nationellt kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning i enlighet med lagen om välfärdsområden (611/2021). Till kompetenscentrens lagstadgade uppgifter hör att årligen lämna välfärdsområdena och statsrådet en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat om lokalerna och deras konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi.

Ytterligare uppgifter

Landskapens lokalcentral är en strategisk partner inom lokalförvaltning och ett kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokal- och fastighetsförvaltning. Till Lokalcentralens nuvarande kundkrets hör sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten, räddningsverken och kommunerna. Vi betjänar även statsförvaltningen, välfärdsområdenas beredningsorgan och lokalitetsansvariga. Med hjälp av våra digitala tjänster producerar vi för våra kunder data till stöd för daglig lokalförsörjning och strategiskt beslutsfattande. Samtidigt bygger vi en enhetlig lägesbild över offentliga fastigheter och kostnader och investeringar gällande dessa. Data som sammanställts på ett ställe styr verksamheten på ett smart sätt i hälsosamma, trygga och ändamålsenliga lokaler.

 

Dela i sociala medier