Enkät: Ekonomiska utmaningar prövar kommunernas anläggningsförvaltning – stöd behövs särskilt för att utveckla digitaliseringen

torsdag 11.06.2020 | Utveckling

Enligt en undersökning som Landskapens lokalcentral låtit göra upplever Finlands kommuner att största delen av de grundläggande faktorerna inom anläggningsförvaltningen är i skick, men det ekonomiska läget är en utmaning för många. Flest brister finns inom moderniseringen av informationsledningen samt tillgången på jämförelsematerial som är lätt att använda. Kommunerna uttryckte en stark vilja i enkäten att utveckla anläggningsförvaltningen.

Kommunerna i Finland upplever att deras tjänster är lättillgängliga för kommuninvånarna (81 %), kommunerna känner till investeringsbehoven för framtida lokaler (75 %) och de grundläggande insikter som krävs inom anläggningsförvaltningen är aktuella (85 %).

De största utvecklingspunkterna gäller lokalitetsinformationens jämförbarhet, användarvänlighet och beaktandet av den teknologiska utvecklingen. Ungefär en tredjedel (31 %) upplever att digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen inte har beaktats i tillräckligt hög grad i planeringen av lokaler. Därutöver upplever endast 17 procent att de enkelt kan jämföra sina uppgifter med andra kommuner och med nationella medelvärden. Enligt respondenterna är kalkylprogrammet Excel det system som används mest för förvaltningen av lokaler (23 %). Cirka en tredjedel kunde inte säga vilket system som används. Detta framgår av den enkät som Kantar TNS utförde på uppdrag av Landskapens lokalcentral i finländska kommuner.

− Med moderna redskap för informationsledning kan kommunerna förvalta sina lokalbestånd effektivare och även framöver trygga tjänster som ordnas i ändamålsenliga, friska och säkra lokaler, säger Jukka Latvala, verkställande direktör för Landskapens lokalcentral.

Enkäten hör ihop med ett projekt som inleddes i vår, vars centrala målsättning är att bilda en helhetsbild av de lokaler som kommunerna och kommunkoncernerna äger och skapa en databas och en modell för förvaltningen av fastighets- och byggnadsuppgifter. Lokalcentralen ingick ett tjänsteavtal med finansministeriet om detta i februari 2020.

Flera kommuner berättade i enkäten att de kämpar med ekonomiska problem. För lokalernas del innebär detta att det inte finns medel för att renovera eller underhålla lokalerna. Dessutom hindras många från att bygga nya lokaler av begränsningslagen inom social- och hälsovården.

− Det var naturligtvis ingen överraskning att många kommuner säger sig kämpa med ekonomiska utmaningar. Fastighetskostnaderna är en stor utgiftspost, och hittills har inga uppgifter om dessa funnits samlade på ett ställe. Detta kommer att göra det enklare att göra jämförelser framöver, vilket kommer att ge en bättre möjlighet till ledning genom information, säger Latvala.

Kommunens storlek påverkar anläggningsförvaltningens utmaningar

Enkäten avslöjade även förväntade skillnader mellan olika stora kommuner. I de största kommunerna grundar sig fastighetsförvaltningen i allmänhet i genomsnitt oftare på en gemensamt godkänd fastighets- eller lokalstrategi. I dessa kommuner tas även digitaliseringens och teknologins utveckling bättre i beaktande i planeringen av lokaler än i genomsnitt.

Fyra av tio respondenter upplevde att det saknas en strategi för anläggningsförvaltningen i deras kommun eller att strategin är föråldrad (42 %). Lika många har ingen servicenätplan eller så är den föråldrad (41 %). I stora kommuner upplevde respondenterna i genomsnitt att det var bättre ställt med dessa frågor.

− Användarvänlighet, enhetlighet och tidsenlighet är viktigt för kommunerna när det gäller lokalitetsinformation. Ett viktigt steg är att övergå från Excel-dokument som finns på flera ställen till moderna och enhetliga system. Detta ger kommunerna bättre verktyg för strategisk planering och underlättar även samarbetet mellan kommunerna i lokalfrågor, säger Latvala.

Ungefär var tredje respondent upplevde att det finns betydande problem med inomhusluften. Flest personer rapporterade om problem med inomhusluften inom socialförvaltningen (42 %) och inom undervisnings- och utbildningsväsendet (27 %).

Kommunerna är villiga att delta i utvecklingsarbetet

Enkäten avslöjade även att det finns en stark vilja i kommunerna att utveckla anläggningsförvaltningen. På frågan om respondenternas villighet att delta i ett utvecklingsprojekt för anläggningsförvaltningen, anmälde sig 38 % av respondenterna, dvs. 85 kommuner, villiga att delta. I projektet utvecklas en datamodell som stöder kommunernas anläggningsförvaltning och rapportering samt vidarebearbetas lokalitetsinformation för att svara mot kommunernas behov.

Respondenterna fick även en fråga om deras uppfattning om lokalcentralens verksamhet. Majoriteten (60 %) hade en positiv inställning till det arbete som Landskapens lokalcentral gör, men endast 43 % av alla som svarade upplevde sig känna till verksamheten sedan förut.

− Vår viktigaste uppgift är att bygga upp en bättre anläggningsförvaltning i Finland tillsammans med kommunerna. Som ny aktör börjar vi vårt arbete med att bygga upp ett interaktivt samarbete och en bra kundupplevelse. Särskilt glädjande är att enkätsvaren visar att ju bättre respondenten känner till vår verksamhet, desto mer litar respondenten på oss. Det här känns bra att ha som utgångspunkt som partner till kommunerna i byggandet av en bättre anläggningsförvaltning, säger Latvala.

Kantar TNS:s enkätundersökning gjordes i april-maj. Den skickades till viktiga tjänsteinnehavare i alla kommuner i Fastlandsfinland. Enkäten besvarades av 254 personer i totalt 181 kommuner.

 

För mer information om enkätundersökningen och utvecklingsprojektet, kontakta:

Esko Korhonen
Sakkunnig
esko.korhonen(a)maakuntientilakeskus.fi
tfn 029 471 2036

 

Dela i sociala medier