Landskapens lokalcentral stöder sina kunder i samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen

torsdag 02.09.2021 | Utveckling, Nyhetsbrev, Landskapens lokalcentral, Lokalitetstjänsten

För sina kunder har Landskapens lokalcentral i snabb takt på olika håll i Finland blivit en strategisk samarbetspartner gällande information om och förvaltning av lokaler. Till Lokalcentralens nuvarande kundkrets hör sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten, räddningsverken och kommunerna. Lokalcentralen stödjer parterna i social- och hälsovårdsreformen att sammanställa information och exempelvis uträkning av hyra.

Landskapens lokalcentrals experter i 15 olika regioner har svarat på det ökade antalet kunder och behovet av tjänster genom att utveckla nya interna och externa handlings- och samarbetsmodeller.

”Vi inledde arbetet redan 2017 när Landskapens lokalcentral grundades som ett dotterbolag till Senatfastigheter och som en del av den dåvarande beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Vi samlade in information i samarbetet med sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten och inledde samtidigt arbetet för att utveckla ett system för lokalitetsinformation. Insamlad information har vi sparat och vår informationstjänst har utvecklats med väldig fart i ett nära samarbete med våra kunder och i takt med deras dagliga utmaningar”, berättar Ari Maaninen, chef för informationstjänster och dataadministration på Landskapens lokalcentral.

Som ett resultat har alla sjukvårds- och specialomsorgsdistrikt och räddningsverk i Fasta Finland åtkomst till lokalitetsinformationstjänsten Modulo. Avsikten är att Modulo även ska öppnas för handläggare av lokalitetsfrågor på välfärdsområdena i oktober 2021.

Modulo är Finlands mest omfattande digitala informationskälla om social- och hälsovårdens och räddningsväsendets lokaler. Före hösten 2021 används den i 18 sjukvårdsdistrikt, fem specialomsorgsdistrikt och nio räddningsverk. Användare är bland annat alla landskapsmodellsenliga sjukvårdsdistrikt, med undantag av ett. Insamlingen av uppgifter om lokaliteter för välfärdsområdenas bruk är relativt linjär, eftersom uppgifterna fortgående uppdateras och förvaltas”, berättar Maaninen.

Under hösten och vintern 2021 kan även de övriga räddningsverken, om de så önskar, ansluta sig och likaså tre sjukvårds- och specialomsorgsdistrikt som ännu inte är aktiva användare av Modulo. Uppgifter som sammanställts i samband med den föregående beredningen av social- och hälsovårdsreformen är även tillgängliga för kommunerna som kommer att vara hyresvärdar för tusentals lokaler som används av välfärdsområdena.

Kunskap och stöd för välfärdsområdena

Under sensommaren har många medlemmar i beredningsorganden för välfärdsområdena och av dess utnämnda handläggare av lokalitetsfrågor varit i kontakt med Landskapens lokalcentral. Statistikcentralen har lovat stötta ändringen genom de uppgifter de sammanställt och med hjälp av deras kontinuerliga digitala tjänstetutbud och expertishjälp.

”För handläggarna av lokalitetsfrågor och kommunerna kan vi märkbart underlätta och smidiggöra arbetet att samla in nödvändiga uppgifter om lokaler. Välfärdsområdena ska ju före utgången av februari sammanställa uppgifter och kommunerna lämna utredningar om ägandeförhållanden gällande sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens och kommunernas lokaler, avtal och skyldigheter samt lokaler som hyrs ut av kommunen”, förutser Maaninen.

Kommunerna blir hyresvärdar för välfärdsområdenas tusentals lokaler och miljontals kvadratmetrar

Ett stort arbete stundar eftersom cirka 4 500 kommunägda lokaler enligt Landskapens lokalcentrals bedömning kommer att övergå till uthyrning för välfärdsområdena, och en del av lokalerna är enbart separata rum (t.ex. skolhälsovårdens lokal). De kommunägda lokaler som ska hyras ut till välfärdsområdena består uppskattningsvis av dryga fyra miljoner lägenhetskvadratmeter.

Under den föregående beredningen av social- och hälsovårdsreformen listade kommunerna därutöver dryga 2 000 uthyrda byggnader och färre än 1 000 byggnader med annan ägandeform eller med inga uppgifter om ägandeformen. Enligt uppskattningarna ingår i dessa mindre är två miljoner lägenhetskvadratmeter.

”Arbetet med att från kommunerna överföra ägda eller hyresobjekt till välfärdsområdena har precis börjat i flera kommuner. Vi stödjer välfärdsområdesreformen och sammanställningen av uppgifter om lokaler i anknytning till den med hjälp av tillhandsvarande informationsresurs, informationssystem och förfaranden som vi utvecklat tillsammans med olika aktörer”, berättar Maaninen och fortsätter

”När den nya hyresförordningen träder i kraft i höst kan vi med hjälp av vår Skenarios-tjänst erbjuda kommunerna ett enkelt sätt att räkna ut hyror och upprätta hyresavtal.

Skenarios-tjänsten är utvecklad i samarbete mellan Landskapens lokalcentral och avtalskommuner i lokalcentralens projekt Kommunernas lokalinfo Projektet sammanställer i informationsresursen tekniska uppgifter, investerings- och eventuella hyresuppgifter över de lokaler som kommunen använder och uppgifterna harmoniseras för att öka deras jämförbarhet. Samtidigt ges en helhetsbild över lokaler som kommunen använder, äger eller hyr och kostnaderna för dessa, och produceras rapporter till stöd för förvaltningen av lokaler och beslutsfattande. Finansministeriet svarar för projektets finansiering.

”Med hjälp av de avgiftsfria digitala verktygen och digitala tjänsterna för kommunerna som erbjudits i samband med projektet Kommunernas lokalinfo stödjer Landskapens lokalcentral även kommunerna i omorganiseringen av kommunernas social- och hälsovård och räddningsväsende. I Finland driver räddningsverken för tillfället sin verksamhet i huvudsak i kommunens ägda lokaliteter.

I evenemang inom projektet Kommunernas lokalinfo har hittills 42 procent av kommunerna i Fasta Finland deltagit. Lokalcentralen har redan hunnit förhandla om anskaffningar med 115 kommuner och ingå informationsöverföringsavtal med 85 kommuner. Det är enkelt, frivilligt och avgiftsfritt för kommunerna att ansluta sig till projektet.

Ytterligare uppgifter

Ari Maaninen.

 

Landskapens lokalcentral Ab
Ari Maaninen
Direktören för informationstjänster och data administration
tel. +358 29 471 2003

Se även

 

Dela i sociala medier