Historia lyhyesti

Historia lyhyesti

01/2017

  • Sipilän hallitus antaa eduskunnalle esityksen maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksesta. ​Senaatti-kiinteistöille annetaan lupa perustaa tytäryhtiö, jonka omistajiksi tulisivat aikanaan maakunnat. Yhtiö nimetään Maakuntien tilakeskus Oy:ksi. ​​
  • Yhtiö kokoaa tietokannan sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien omistamista tiloista.​ Tietokantaan liitetään tietoja kuntien omistamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloista. ​

03/2019

  • Sipilän hallitus kaatuu, maakunta- ja sote-uudistus päätyy.​
  • Maakuntien tilakeskuksen toimintaa sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Yhtiö jatkaa kokoamansa tietokannan ylläpitoa ja siihen liittyvien palveluiden kehittämistä.​

10/2019

  • Kaikki sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit saavat käyttöönsä omia tietojaan Modulo-tilatietopalveluun.

01/2020

  • Yhtiö solmii sote-uudistuksesta riippumattoman palvelusopimuksen valtiovarainministeriön kanssa.
  • Maakuntien tilakeskuksen tehtävänä on tukea julkisen rakennuskannan hallintaa ja syventää tietopohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien rakennus- ja toimitilatiedon kokoamisella.
  • Ensimmäiset sairaanhoitopiirien Modulo-tilatietopalvelun pilottiprojektit käynnistyvät.

12/2020

  • Rinteen ja Marinin hallitukset linjaavat hallitusohjelmissaan uudesta sote-uudistuksesta. Marinin hallitus antaa esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta.

01/2021

  • Modulo-tilatietopalvelun pilotointiin osaa ottaneet sairaanhoitopiirit aloittavat tuotantokäytön.

05/2021

  • Modulo-tilatietopalvelun tuotantokäyttöönottoon liittyvät myös ensimmäiset pelastuslaitokset.
  • Kunta-asiakkaat saavat käyttöönsä Skenarios-tilatietopalvelun maaliskuussa käyttöönotettujen johtamisen koontiraporttien lisäksi.

06/2021

  • Eduskunta hyväksyy sote- ja pela-uudistuksen keskeiset lait, presidentti Niinistö vahvistaa ne.

07/2021

  • Hyvinvointialueet ja niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet aloittavat toimintansa.

10/2021

  • Talouspoliittinen ministerivaliokunta nimittää Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskukseksi, jonka omistajina toimivat hyvinvointialueet ja valtio.
  • Yhtiö aloittaa strategiatyön hallituksensa kanssa; strategia valmistuu 1/2022. Samalla Maakuntien tilakeskus rakentaa toimintojaan, organisaatiotaan, osaamistaan, järjestelmiään ja toimintamallejaan vastaamaan uusia tarpeita.
  • Ensimmäiset hyvinvointialueet ottavat käyttöönsä Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalvelun.
  • 100 sopimuskunnan raja rikkoutuu.

11/2021

  • Valtiovarainministeriö antaa toimiohjeen yhtiön omistajalle, Senaatti-kiinteistöille.

12/2021

  • Kuntien tilatieto -hanke päättyy. Vuoden 2022 alusta siirrytään kuntien jatkuviin tilatietopalveluihin.

3/2022

  • Hyvinvointialueiden ensimmäiset aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Hyvinvointialueista tulee vuoden aikana yhtiön omistaja-asiakas.
  • 150 sopimuskunnan raja rikkoutuu. Ensimmäiset kuntien tilajohtamisen kehitysohjelmat käynnistyvät.

6/2022

  • Nykyisten ja uusien omistajien keskustelut Maakuntien tilakeskuksen omistussuhteen muutoksista, aikatauluista sekä Maakuntien tilakeskuksen vuoden 2023 tehtävistä ja tavoitteista käynnistyvät.

10/2022

  • Kuntien tilatietopalvelut siirtyvät Maakuntien tilakeskuksesta Senaatti-kiinteistöihin.

12/2022

  • Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeet siirtyvät Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle valtion talousarviotalouteen.
  • Maakuntien tilakeskus Oy lisätään valtiovarainministeriöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen ministeriön toimialaan kuuluvaksi yhtiöksi.
  • Valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä solmivat Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen.

1/2023

  • Valtiovarainministeriö luovuttaa Maakuntien tilakeskuksen osakkeet hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Valtiolle jää omistuksen siirron jälkeen edelleen yhtiön yksi osake.
  • Maakuntien tilakeskus solmii palvelusopimukset kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa.

Katso myös