Toiminnan hyödyt

Toiminnan hyödyt

Maakuntien tilakeskuksen tuottama vertailukelpoinen ja yhdenmukainen tieto hyvinvointialueiden kiinteistö- ja rakennuskannasta auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan taloutta niin aluetasolla kuin valtakunnallisestikin. Nykyaikaisen tietojohtamisen työkaluilla hyvinvointialueiden on mahdollista johtaa tilakantaansa ja vuokrasopimuksiaan tehokkaammin sekä turvata jatkossakin palvelut, jotka järjestetään terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskuksena

  • lisäämme kustannustietoisuutta tekemällä tilakustannukset läpinäkyviksi ja ymmärrettäviksi, esimerkiksi yhtenäisten sisäisen vuokran periaatteiden avulla.
  • edistämme tilankäytön tehostamista ja säästöjen aikaansaamista tukemalla hyvinvointialueita heidän suunnitellessaan tulevaisuuden palvelutilaverkkoaan.
  • saamme aikaan tilakustannusten vertailtavuuden tila-, rakennus-, organisaatio- ja yhteistoiminta-aluetasoilla sekä valtakunnallisesti, kun tiedot on koottu kustannustehokkaalla tavalla yhteen järjestelmään yhteismitallisin määrein.
  • ohjaamme hyvinvointialueiden toimintaa kestävään kiinteistönpitoon johdollamme laadittujen mallien avulla ja alan parhaiden käytäntöjen jalkauttamisella.
  • mahdollistamme keskitetyn tekemisen ja kehittämisen sekä tiedon ja osaamisen jakamisen hyvinvointialueiden kesken, esimerkiksi yhteisten toimintamallien ja -periaatteiden sekä verkostotoiminnan avulla.

Läpinäkyvä tieto ja tietoon perustuva tilajohtaminen tarjoavat hyvinvointialueille entistä paremmat eväät hallita kiinteistöomaisuuttaan. Helppokäyttöinen ja moderni digiympäristö mahdollistaa muun muassa yhdenmukaiset raportit, ketterämmän palveluverkkosuunnittelun ja toimitilastrategioiden laatimisen yhteisen mallin ja vertailutiedon pohjalta. Yhdenmukaisuus ja ajantasaisuus antavat alueille mahdollisuuden tehdä jatkossa entistä parempia päätöksiä ja monipuolisempaa yhteistyötä.