Finansministeriet och Landskapens lokalcentral ingick ett serviceavtal om lokalitetsinformation

onsdag 05.02.2020 | Utveckling

Päivi Nerg ja

Genom serviceavtalet fick Landskapens lokalcentral i uppgift att sammanställa uppgifter om byggnader och lokaler inom social – och hälsovården, räddningsväsendet och kommunerna till en riksomfattande databas. Avsikten är i enlighet med regeringsprogrammet att stödja förvaltningen av det offentliga byggnadsbeståndet och att utvidga kunskapsunderlaget.

Lägesbild av kommunernas byggnads- och lokalitetsbestånd

Finansministeriet inleder ett flerårigt åtgärdsprogram för att förbättra hanteringen av och kunskapsbasen om kommunernas byggnadsbestånd. I det första skedet gör man upp en heltäckande lägesbild av kommunernas byggnads- och lokalitetsbestånd. Innehållet i och genomförandet av lägesbilden beslutas tillsammans med aktörerna inom kommunsektorn.

Målet är att före utgången av 2021 utifrån kommunernas fastighets- och byggregisteruppgifter skapa en helhetsbild som kommunerna kan utnyttja. Ett mål är också att utreda det förnuftigaste sättet att ordna underhållet av uppgifterna i framtiden.

Ökad lokalitetsinformation skapar förutsättningar för utveckling av tjänster

Landskapens lokalcentral svarar för det praktiska sammanställandet av databasen, och dess verksamhet styrs av en bredbasig styrgrupp och finansministeriet. Lokalcentral verksamhet fokuserar allt mer på digitaliserad lokalitetsinformation, informationstjänst och stöd för lokalledning. I och med att den jämförbara lokalitetsinformationen ökar är det möjligt att utveckla lokaler som betjänar medborgarna på ett bättre sätt, att kontrollera kostnaderna och att planera servicenätet på ett förutseende sätt.

Lokalitetsinformationen skapar också en grund för utvecklingen av tjänster.

Sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten har deltagit aktivt i byggandet av Landskapens lokalcentral centraliserade lokalitetsdatabas under beredningen av den föregående social- och hälsovårdsreformen.

Arbetet har framskridit till ett skede där åtta sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt för närvarande testar lokalitetsinformationstjänsten under våren. De övriga sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten ansluter sig stegvis till lokalitetsinformationstjänsten.

 

Dela i sociala medier