Valtiovarainministeriö ja Maakuntien tilakeskus solmivat palvelusopimuksen tilatiedosta

keskiviikko 05.02.2020 | Kehittäminen

Päivi Nerg ja Jukka Latvala.

Palvelusopimuksella Maakuntien tilakeskuksen tehtäväksi annettiin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien rakennus- ja toimitilatiedon kokoaminen kansallisesti kattavaksi tietokannaksi. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on tukea julkisen rakennuskannan hallintaa ja syventää tietopohjaa.     

Tilannekuva kuntien rakennus- ja toimitilakannasta

Valtiovarainministeriö käynnistää monivuotisen toimenpideohjelman kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi. Ensivaiheessa on tarkoitus laatia kattava tilannekuva kuntien rakennus- ja toimitilakannasta. Tilannekuvan sisällöstä ja toteutuksesta sovitaan yhdessä kunta-alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on luoda vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaiskuva kuntien kiinteistö- ja rakennusrekisteritietojen perusteella kuntien hyödynnettäväksi. Tavoitteena on myös selvittää, miten tietojen ylläpito olisi järkevintä järjestää tulevaisuudessa.

Tilatiedon lisääminen luo edellytykset palvelujen kehittämiselle

Maakuntien tilakeskus vastaa tietokannan kokoamisen käytännön toteutuksesta, ja sen toimintaa ohjaavat perustettava laajapohjainen ohjausryhmä ja valtiovarainministeriö.  Tilakeskuksen toiminta keskittyy entistä vahvemmin digitalisoituun tilatietoon, tietopalveluun ja tilajohtamisen tukeen. Vertailukelpoisen tilatiedon lisääntyessä on mahdollista kehittää kansalaisia paremmin palvelevia tiloja, hallita kustannuksia ja suunnitella palveluverkkoa ennakoivasti.  Tilatieto luo pohjaa myös palvelujen kehittämiselle.

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit ovat olleet tiiviisti mukana Maakuntien tilakeskuksen keskitetyn tilatietokannan rakentamisessa koko edellisen sote-valmistelun ajan. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa kahdeksan sairaanhoito- ja erityishuoltopiiriä parhaillaan testaavat tilatietopalvelua kevään ajan. Muut sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit tulevat mukaan tilatietopalveluun vaiheittain.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa