Lausunto hallituksen esitykseen laiksi jätelain muuttamisesta

perjantai 12.08.2022 | Maakuntien tilakeskus, Hyvinvointialue

Kuvituskuva pixabay.com

Lausunto lakiehdotukseen

32 a § Yhdyskuntajätehuollon järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä

Maakuntien tilakeskus pitää perusteltuna, että kyseisessä pykälässä on jätehuollon järjestämiseen määritelty siirtymäaika vuoden 2025 loppuun, jolloin sekä kunnat että hyvinvointialueet ehtivät valmistautua muutokseen riittävän ajoissa ja niille turvataan häiriötön toiminta muutenkin mittavan muutoksen alkuvaiheessa. Samoin tilakeskus pitää kannatettavana mahdollisuutta hyvinvointialueiden järjestää tapauskohtaisesti jätehuolto jo ennen siirtymäajan päättymistä. Tämä mahdollistaa mm. järjestelyiden porrastamisen hyvinvointialueiden sisällä ja kesken.

Voimaanpanolain 22 §:n mukaan hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Tämän huomioimiseksi tilakeskus ehdottaa po. pykälään lisättäväksi mahdollisuuden hyvinvointialueen ja kunnan erikseen sopimalla jatkaa järjestelyä vuoden 2026 loppuun saakka.

145 a § Sidos- ja hankintayksiköitä koskevat erityiset säännökset

Maakuntien tilakeskuksella ei ole pykälän tekstiin huomauttamista.

Vaikutusten arvoinnit

Maakuntien tilakeskuksen käsityksen mukaan jätelain muutoksen vaikutuksia on verrattain vaikea tarkasti arvioida. Lakiehdotuksen perusteluteksteissä vaikutuksia on tarkasteltu laajasti ja riittävän yksityiskohtaisesti huomioiden asiakokonaisuuden monisyisyys ja aikataulun kriittisyys.

Lausuntopyynnön taustatiedot

Johdanto
Ympäristöministeriö pyysi Maakuntien tilakeskukselta lausuntoa 12.8.2022 mennessä luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta.

Tausta
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettiin Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntirajan pitämistä 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen.

Lisäksi ehdotettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevaan uudistukseen liittyvän siirtymäsäännöksen lisäämistä jätelakiin. Säännöksellä säilytettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöillä syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuu kunnalla enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

Lain on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2022.

Lausunnonantajia pyydettiin erityisesti kommentoimaan ehdotuksen vaikutusten arviointia.

Tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyvää kirjausta, jonka mukaan  kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen. Lisäksi tavoitteena on selventää jätelain soveltamista ja varmistaa jätehuollon toimivuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen yhdyskuntajätehuollossa, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat sote-uudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Linkit

 

Jaa sosiaalisessa mediassa