Tietosuoja Maakuntien tilakeskuksessa

Maakuntien tilakeskus kerää henkilötietoja asiakkaistaan, yhteistyökumppaneistaan, verkkosivustonsa käyttäjistä, muista sidosryhmistään ja työnhakijoista. Tälle sivulle on koottu tietoa, miten Maakuntien tilakeskus rekisterinpitäjänä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja, millaisia oikeuksia rekisteröidyillä on ja miten niitä voi käyttää.

Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja tietosuojaperiaatteet

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

 

Nimi: Maakuntien tilakeskus Oy
Y-tunnus: 2809806–2
Osoite: Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki
Sähköpostiasiakaspalvelu(at)maakuntientilakeskus.fi
Tietosuojavastaava: Miina Arajärvi, tietosuojavastaava(at)maakuntientilakeskus.fi

Rekisterit ja kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Tässä osiossa kerrotaan, mitä henkilötietoja Maakuntien tilakeskus kerää asiakkaistaan, yhteistyökumppaneistaan, verkkosivustonsa käyttäjistä, muista mahdollisista sidosryhmistään ja työnhakijoista. Lisäksi osiossa selostetaan, miten henkilötietoja käytetään ja säilytetään.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 21 §:n mukaisesti Maakuntien tilakeskus ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Maakuntien tilakeskus toimii tilatietojärjestelmässä käsiteltävien henkilötietojen käsittelijänä ja hyvinvointialueet rekisterinpitäjinä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tilatietojärjestelmässä saa hyvinvointialueilta.

 

Asiakasrekisteri

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Maakuntien tilakeskus Oy
p. 029 471 3000 (vaihde)

 1. Rekisterin yhteyshenkilöt

Miina Arajärvi
tietosuojavastaava
p. 029 471 3000 (vaihde)
tietosuojavastaava(at)maakuntientilakeskus.fi

 1. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Maakuntien tilakeskuksen asiakkaiden yhteyshenkilöiden kontaktointiin, asiakkuuksien johtamiseen, palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten käsittelyyn, asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen, ulkoiseen viestintään, tapahtumaviestintään ja ammatillisten verkostojen luomiseen.

Maakuntien tilakeskuksen asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään myös taloushallinnon puolella myyntilaskujen käsittelyn yhteydessä.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuus on arvioitu rekisterinpitäjän edustajan 16.1.2024 hyväksymän tasapainotestin perusteella.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu Maakuntien tilakeskuksen asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedoista:

nimi, yhteystiedot, tehtävänimike, organisaatio, palvelupyynnöt, lähetetyt tapahtumaviestit ja muu asiakasviestintä ja asiakastyytyväisyyskyselyiden vastaukset.

Asiakastyytyväisyyskyselyihin voi vastata nimettömästi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn työnantajaorganisaatiolta.

 1. Henkilötietojen säilytysajat

 Asiakkuuksien johtaminen ja palvelun tuottaminen

Rekisterin tiedot käydään läpi vuosittain asiakkuuksien johtamisen vuosikellon mukaisesti. Läpikäynnin yhteydessä tarpeettomat tiedot poistetaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakastyytyväisyyskyselyitä voi toteuttaa ja vastauksia analysoida ulkopuolinen sopimuskumppani, joka säilyttää tietoja toimeksiannon keston ajan, joka on keskimäärin 2 kuukautta.

Taloushallinto, laskutus

Säilytysajat noudattavat kirjanpitolakia (1336/1997, 2 luvun 10 §). 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisiin järjestöihin.

Sidosryhmärekisteri

 1. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Maakuntien tilakeskus Oy
p. 029 471 3000 (vaihde)

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Miina Arajärvi
tietosuojavastaava
p. 029 471 3000 (vaihde)
tietosuojavastaava(at)maakuntientilakeskus.fi

 1. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmien ja sopimuskumppaneiden yhteyshenkilöiden kanssa, asiakkuuksien ja hankintojen johtaminen sekä palveluseuranta. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on yhteystietojen ylläpito ostolaskujen maksamista varten.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohtaan: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuus on arvioitu rekisterinpitäjän edustajan 16.1.2024 hyväksymän tasapainotestin perusteella.

 1. Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmien yhteyshenkilöiden tiedot: nimi, yhteystiedot, titteli, organisaatio, sidosryhmärooli.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta.

 1. Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin tiedot läpikäydään vuosittain asiakkuuksien johtamisen vuosikellon mukaisesti. Läpikäynnin yhteydessä tarpeettomat tiedot poistetaan.

Sopimustoimittajien tiedot säilytetään niin kauan kuin sopimussuhde on voimassa.

Kirjanpitoaineiston säilytysajat noudattavat kirjanpitolakia (1336/1997, 2 luvun 10 §). 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisiin järjestöihin.

Uutiskirjerekisteri

 1. Rekisterin nimi

Uutiskirjerekisteri

 1. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus

Maakuntien tilakeskuksen uutiskirjeiden lähettäminen.

Uutiskirjeistä seurataan kirjeen ja siihen mahdollisesti sisältyneiden linkkien avaamista. Seurantaa käytetään uutiskirjeiden kehittämiseen, aihealueiden kiinnostavuuden arvioimiseen ja laadun parantamiseen.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohtaan: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 1. Rekisterin tietosisältö

Kirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista.

Lisäksi uutiskirjetyökaluun (Creamailer) tallentuu tieto lähetetyistä uutiskirjeistä ja lähetyksen seurantatiedot, eli onko rekisteröity avannut uutiskirjeen ja mitkä kirjeeseen sisältyvät linkit hän on avannut.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 1. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Tiedot poistetaan, jos tilaaja lopettaa tilauksen tai kun sähköpostit eivät ole menneet perille yli 100 päivään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan henkilötietojen käsittelijä Creamailer Oy:lle, joka toimittaa uutiskirjetyökalun. Creamailer Oy:n kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisiin järjestöihin.

Työnhakijarekisteri

Maakuntien tilakeskus hankkii rekrytointipalveluja Hanselin kilpailuttaman puitesopimuksen nojalla MPS Career Oy:ltä.

Tietoja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä saat MPS Career Oy:n verkkosivuilta.

Tietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteritietoja.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään paperisessa muodossa ainoastaan välttämättömistä syistä. Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja vain rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus. Paperinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tuhoamalla välittömästi, kun tarvetta sen säilyttämiseen ei ole.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojensa käsittelystä selkeää, helposti ymmärrettävää ja läpinäkyvää tietoa. Rekisterinpitäjän on turvattava asianmukaisesti rekisteröidyn oikeudet ja tuettava niiden käyttämisessä.

Kaikki oikeudet eivät kuitenkaan ole käytettävissä kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn peruste vaikuttaa käytettävissä oleviin oikeuksiin. Maakuntien tilakeskuksen tietosuojavastaava antaa tarvittaessa lisätietoja rekisteröidyn oikeuksien soveltumisesta ja henkilötietojen käsittelyperusteista.

Seuraavissa alaosioissa kerrotaan yleisesti rekisteröityjen oikeuksista ja niiden käyttämisestä.

 

Oikeus saada tutustua tietoihin eli tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan. Tästä oikeudesta käytetään myös nimeä tarkastusoikeus.

Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tutustua käsiteltäviin henkilötietoihin ja rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös niistä. Osana tarkastusoikeutta rekisteröidylle on annettava tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätietoja: Oikeus saada tutustua tietoihin | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada omat epätarkat ja virheelliset henkilötietonsa oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Lisätietoja: Oikeus oikaista tietoja | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksessa luetelluilla perusteilla. Perusteita ovat esimerkiksi henkilötietojen tarpeettomuus tai suostumuksen peruuttaminen.

Rekisterinpitäjällä voi kuitenkin olla oikeus kieltäytyä poistamasta tietoja. Tietoja ei esimerkiksi ole velvollisuutta poistaa, jos niiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lisätietoja: Oikeus poistaa tiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä tietosuoja-asetuksessa luetelluin edellytyksin. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden ja käsittelyä rajoitetaan, kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen oikeellisuuden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain tietosuoja-asetuksen määrittämillä edellytyksillä eli esimerkiksi rekisteröidyn suostumuksella tai toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Lisätietoja: Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rajoitetuissa tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan siirtää myös suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Tämä oikeus soveltuu vain henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn.  Lisäksi edellytyksenä on, että tiedot koskevat rekisteröityä, ovat rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Tietojen siirrolla ei saa olla haitallisia vaikutuksia kolmansien oikeuksiin tai vapauksiin.

Lisätietoja: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Henkilötietojen käsittelyn vastustamisella tarkoitetaan rekisteröidyn pyyntöä siitä, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainkaan.

Tällaisen pyynnön rekisteröity voi esittää henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän on lopetettava henkilötietojen käsittely, ellei sillä ole tietosuoja-asetuksen mukaista syytä käsittelyn jatkamiselle.

Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Tähän ei vaadita perusteluja eikä tietoja saa vastustamisen jälkeen käyttää suoramarkkinointiin.

Lisätietoja: Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen. Maakuntien tilakeskus ei tee päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Lisätietoja: Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan tai tiedustella niistä ottamalla yhteyttä Maakuntien tilakeskuksen tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava(at)maakuntientilakeskus.fi).

Rekisterinpitäjän on vastattava rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti viimeistään kuukaudessa.

Pyynnöistä kieltäytymiselle on oltava lainmukainen peruste ja kieltäytymispäätös on perusteltava. Kieltäytymisen yhteydessä rekisteröidylle on kerrottava oikeussuojakeinoista ja valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Lisätietoja: Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Evästeet

Evästekuvaus ja evästeasetusten muuttaminen

Tämä evästekuvaus kattaa maakuntientilakeskus.fi-sivuston.

Oma tila -palveluportaalilla on omat evästekäytäntönsä, joista saa lisätietoja suoraan portaalista.

 

Evästekuvaus

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot käyttävät käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Osa evästeistä on kolmansien osapuolten asettamia. Evästeluvan toimialue on www.maakuntientilakeskus.fi.

 

Kerättävät evästeet

Evästeasetusten muuttaminen