Tilannekuva kuntien käytössä olevista tiloista rakentuu yhteistyössä kuntien kanssa

keskiviikko 09.03.2022 | Maakuntien tilakeskus, Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskus on saanut päätökseen valtiovarainministeriön tilaaman hankkeen kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi. Työtä jatketaan tänä vuonna tiedon laadun parantamisella ja rikastamisella sekä tietojärjestelmäintegraatioiden avulla yhä useampien kuntien kanssa. Näin voidaan rakentaa mahdollisimman tarkka valtakunnallinen tilannekuva kuntien käytössä olevista tiloista.

”Maakuntien tilakeskuksen toiminta ja palvelut perustuvat laadukkaaseen ajan tasalla olevaan tilatietoon. Kaksivuotisessa Kuntien tilatieto -hankkeessa loimme yhdessä vapaaehtoisten kuntien kanssa ensin tietomallin, jonka mukaisesti sitten kokosimme tietoja hankekuntien käytössä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista sekä niiden kustannuksista ja investoinneista”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomela.

Työn tuloksena syntyi tietovaranto, jossa ensimmäistä kertaa oli mukana tietoja sekä omistetuista että vuokratuista toimitiloista valtakunnallisesti.

”Kartoitimme läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa aiemmin hajallaan olleita tietoja tilojen lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista. Samalla kehitimme toimintatavan näiden tietojen fiksulle päivittämiselle ja ylläpidolle. Maakuntien tilakeskuksessa toteutimme myös tietojärjestelmäkilpailutuksia ja yhteismitallistimme kuntien dataa. Näin hankekuntien tiedot ovat nyt digitaalisessa muodossa vertailukelpoisia keskenään”, kertoo Suomela.

Kuntien tilatieto -hanke tuotti kaikille Manner-Suomen kunnille työkaluja arjen tilahallintaan, strategiseen päätöksentekoon sekä erilaisiin raportointitarpeisiin. Hanke tarjosi myös alustan kuntien rakennuskannan valtakunnallisen tilannekuvan muodostamiselle.

Monelle kunnalle digiloikka tilatietojen hallintaan

Kuntien tilatieto -hankkeen kehitystyöhön osallistui kaksi kolmesta Manner-Suomen kunnasta. Näistä 129 kunnan kanssa Maakuntien tilakeskus ehti jo solmia tiedonsiirtosopimukset ennen vuotta 2022. Kehitystyö, tietojen siirrot, päivittäminen ja ylläpito jatkuvat edelleen.

”Otamme kuntien tilatietopalveluidemme käyttäjiksi jatkuvasti uusia kuntia. Vuodenvaihteen jälkeen olemme solmineet jo tusinan uusia sopimuksia. Käynnissä oleva sote-uudistus on vain kiihdyttänyt kuntien tarvetta luotettavalle ja ajantasaiselle digitaaliselle tiedolle”, kertoo Suomela ja viittaa kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien ja vuokrattavien kohteiden tilatietoihin.

Kuntien on pian jätettävä selvitykset sote- ja pelastustoimen käytössä olevista tiloista. Maakuntien tilakeskuksen arvion mukaan kunnat vuokraisivat hyvinvointialueille toimitiloja jopa 5 000 rakennuksesta.

”Kuntien tilatieto -hanke tarjosi usealle kunnalle mahdollisuuden ottaa vihdoin käyttöönsä ammattimaisen tilatietojen hallinnointi- ja raportointijärjestelmän. Esimerkiksi sote-savotassa auttaaksemme rakensimme palveluumme kuntien toiveesta osion tukemaan vuokranmäärittelyjä ja vuokrasopimusten laadintaa. Pääsimme hankkeen aikana myös rikastamaan kuntien tietoja muun muassa kuntakohtaisilla väestö- ja palvelutarve-ennusteilla sekä sairastavuusindekseillä. Voinemme usean kunnan kohdalla puhua mittavasta tilatietojen digiloikasta”, Suomela sanoo.

Maakuntien tilakeskus aloitti Kuntien tilatieto -hankkeessa myös integraatioiden rakentamisen eri järjestelmiin: Mikäli kunnalla on jo käytössään jokin tilahallintajärjestelmä, siihen tehdyt päivitykset siirtyvät näin automaattisesti myös Maakuntien tilakeskuksen tietovarantoon. Kunnalle tämä mahdollistaisi nykyisen tietojärjestelmänsä käytön ennallaan, mutta myös omien tietojen vertailun muiden kuntien keskiarvoihin ja suoran raportoinnin valtakunnalliseen tilannekuvaan.

”Vaikka töitä on tehty paljon, tämä on vasta alkusoittoa. Tiedot, tietomalli, toimintatavat ja tietojärjestelmät kehittyvät kaiken aikaa. Tuotamme kuntien kanssa jatkuvasti erilaisia raportteja tilahallinnan johtamiseen. Niiden kehittyessä voimme pian tarjota kunnille myös pidemmälle vietyjä analyysejä – ehkä jopa kuntakohtaisia tuottavuusohjelmia – joiden avulla voidaan jatkossakin turvata kuntalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat”, Suomela lupaa.

Kuntien tilatieto -hanke lyhyesti

Valtiovarainministeriö solmi helmikuussa 2020 palvelusopimuksen Maakuntien tilakeskus Oy:n kanssa kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi. Maakuntien tilakeskus käynnisti Kuntien tilatieto -hankkeen, jossa se

  • loi mallin kuntien tilatietojen kokoamiseksi
  • kehitti kuntien käyttöön tietomallin ja digitaalisia tilatietopalveluja
  • kokosi yhdessä vapaaehtoisten kuntien kanssa tietoja kuntien omistamista ja kuntien itselleen vuokraamista kiinteistöistä ja rakennuksista sekä niiden kustannuksista, investoinneista ja mahdollisista vuokravastuista
  • muokkasi tilatiedoista yhteismitallisia vertailukelpoisten tietojen, raporttien ja analyysien tuottamiseksi
  • mahdollisti kunnille tietojen hyödyntämisen ja valtiolle tilannekuvan muodostamisen.

Hankkeeseen osallistui kiinteistö- ja tilahallinnon ammattilaisia yhteensä lähes 200 kunnasta. Hanke päättyi 31.12.2021, mutta Maakuntien tilakeskus jatkaa tilatietopalveluiden kehittämistä edelleen yhdessä kuntien kanssa.

Lisätietoja

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa arjen tilahallinnan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Lue lisää: www.maakuntientilakeskus.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa